Allmänna villkor

1. ALLMÄNT.

§ 1.1 Avtalsförhållande. Detta avtal reglerar rättigheter och skyldigheter för leverantören av webbhotelltjänst, Webbdo Webbhotell, nedan kallat Webbdo (http://www.webbdo.se/), samt mottagaren av tjänsten, kunden. Kund skall vara myndig fysisk person eller juridisk person. För en icke myndig fysisk person är dennes målsman ansvarig. Avtalet mellan partnerna löper tillsvidare med avtalad bindningstid.

§ 1.2 Meddelanden till Kund vid beställning måste e-postadress anges, Webbdo arbetar främst med all kommunikation per e-post. Kund ansvarar för att underrätta oss (Webbdo) om byte av e-postadress sker.

§ 1.3 Webbdo har sina servrar i Florida (USA), det är just därför ett lågt pris på webbhotell erbjuds. IP-adresser för domännamn som kopplas till Webbdo kommer att få amerikanska adresser. Och i dagsläget är det inte möjligt att få svenska ip-adresser till sina domäner.

§ 1.4 Du som kund samtycker med reglerna för GDPR som Webbdo är enig med.

§ 2. AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING.

§ 2.1 Bindande beställning. Beställningen är bindande från och med beställningsdagen. Avtal skall anses ha träffats i och med att Webbdo registrerar Kunds beställning, abonnemanget börjar senast 48 timmar efter den dag tillgång till beställd tjänst skickas till kund.
§ 2.2 Avböja att ingå avtal med Kund. Webbdo förbehåller sig rätten att avböja att ingå avtal med Kund efter genomförd kreditprövning eller i de fall Kund i tidigare relation med Webbdo ej följt överenskomna villkor för tjänsten.
§ 2.3 Avtalsperiod Avtalet löper årsvis. Kund får automatiskt förfrågan om förnyelse via e-post. Kund har möjlighet att neka förlängning och säga upp kontot.
§ 2.4 Uppsägning av Webbhotellstjänst kan när som helst uppsägas av kund, återstående förutbetald kostnad återbetalas ej. Detta avtal kan sägas upp av båda parter. Vid driftstörningar kan avgift återbetalas om kund påverkats kraftigt av avbrottet och en tid längre än 6% av den totala avtalstiden.
§ 2.5 Ångerrätt. Enligt distansavtalslagen äger kunden rätten att inom femton (30) dagar ångra köpet och återfå förutbetald summa. Detta gäller alla våra tjänster, exklusive ev. domänkostnader och administrativa avgifter. Domännamnskostnaden kommer debiteras till 100% som ingår vid köp av webbhotellet. Men avslutas webbhotellet tillfaller normala priser på domännamn som listas som ”År 2” på https://www.webbdo.se/domaner/. Prislista för domännamn finns på https://www.webbdo.se/domaner/ . Återbetalning skall vara Kund tillhanda senast tio (10) dagar efter att ångerrätten nyttjats.
§ 2.6 Om kund uppfyllt krav för uppsägning och återbetalning sker kommer detta ske i den valutan som kund betalat in. Delvis, har kund betalat med SEK kommer återbetalning också ske i SEK. Har den skett i Bitcoin (BTC) eller annan valuta kommer återbetalning ske i den valutan.
2.7

§ 3. ABONNEMANGSAVGIFTER.

§ 3.1 Avgifter. Samtliga avgifter är enligt gällande prislista inklusive mervärdesskatt (moms), om inte annat anges.
§ 3.2 Betalning. Betalning för tjänst sker årsvis och erläggs i efterhand mot faktura om ej annat avtalats skriftligt. Webbhotelltjänst aktiveras av Webbdo inom förtioåtta (48) timmar, beställt domännamn aktiveras/registreras först då betalning har erhållits från kund. En domänregistrering kan dröja flera dagar. En kund som inte vill riskera att gå miste om en domän bör registrera den på egen hand. För att påskynda en domänregistrering kan Kund e-posta över ett kvitto på inbetalningen. I samband med beställning av webbhotell ger Kund Webbdo fullmakt att registrera eventuellt domän i dennes namn. Registrering sker via Loopia (http://www.loopia.se) ÅF-zonen eller IIS och kunden äger och administrerar därefter sin domän på egen hand via respektive registrar. Accepterar kunden detta avtal så accepterar kunden även Loopia´s avtal över domännamn och LoopiaDNS. Dessa avtal finns att läsa på https://www.loopia.se/avtalsvillkor/ – Du accepterar samtliga avtal på (https://www.loopia.se/avtalsvillkor/) när du accepterar avtal med Webbdo. Under följer andra viktiga avtal och villkor från Loopia.
https://www.loopia.se/bestall/popup_domain/ , https://www.loopia.se/bestall/popup_reg_se/ , https://www.loopia.se/loopiadns/popup/popup_loopiadns_regulations.php , https://www.loopia.se/pdf/loopia_allmanna_villkor_domannamn.pdf, https://www.loopia.se/pdf/loopia_allmanna_villkor.pdf, https://www.loopia.se/pdf/registreringsvillkor_eu.pdf och https://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_sv_nu.pdf. Skulle dessa adresser ändras ska kunden själv kontakta Webbdo som då kommer göra en uppdatering på URLerna. Betalningsvillkoren är 30 dagar om inget annat avtalats. Betalar inte kunden i rätt tid, suspenderas kontot utan förvarning eller påminnelse inom 30 dagar. Efter andra påminnelsen till kund och ingen betalning inkommer avslutas kontot. Allt innehåll som då finns där kommer att raderas och ej kunna återfås av kund vid ett senare tillfälle.
§ 3.3 Tillfälliga priser / Kampanjpriser. Detta gäller endast nya kunder. Kunder får ej avsluta pågående avtal och sen teckna nytt avtal under kampanj. Kampanjer gäller endast nya kunder och varar endast första året. Året efter får kunden själv välja om förnyelse av konto ska ske till normalpris. En kampanj kan ej utnyttjas två år i rad.
§ 3.4 Kunden har ej rätt att avsluta ett abonnemang och sen öppna upp ett nytt med samma domännamn för att erhålla exempelvis kampanj eller rabatt på sitt konto. Avslutas ett konto får inte någon av de domännamnen som använts tidigare för ett konto läggas till. Detta inom en period av 6 månader efter att kontot avslutats och öppnats upp på nytt igen. Om detta sker har Webbdo rätt att avsluta kontot utan att kunden har möjlighet till återbetalning av redan inbetalat belopp. Kunden kan däremot uppgradera / nergradera sitt konto när som helst med kan ej då erhåll rabatt / kampanjpris.
§ 3.5 Meddelande vid felaktig faktura. Kund skall inom skälig tid meddela Webbdo om faktura anses felaktig. Sker inte detta förfaller Kunds rätt att invända mot fakturan. Med skälig tid menas maximalt tio (10) dagar.
§ 3.6 Meddelande om ändring av e-postadress eller telefonnummer. Kund skall omgående informera Webbdo om ev. ändringar i e-postadress eller telefonnummer.
§ 3.7 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL. Avtal och därtill hörande tjänster får ej överlåtas till annan utan skriftligt tillstånd ifrån Webbdo.
§ 3,8 Om kund väljer att betala med Bitcoin (BTC) kommer avgiften räknas ut från dagens BTC kurs i SEK. Förnyelse av abonnemang kommande år kommer att utgå från BTC kursen som motsvarar den dagens värde av valutan då fakturan skapas.
§ 3,9 Om kund betalar in ett högre belopp än det som fakturan avser kommer extra månaders webbhotell att läggas till. Exempel: Om kund betalar in det dubbla beloppet för en faktura som avser webbhotell för 12 månader kommer kund då istället få 24 månaders webbhotell. Detsamma gäller vid 3, 5 eller 10+ års förskottsbetalning. Notera att kampanjpriser enbart är under första året. Man kan därför ej köpa mer än 1 års webbhotell till reducerat pris.
§ 3,9.1 Kund som betalar högre belopp än vad faktura avser kommer ej få notis om detta. Webbdo lägger automatisk på extra månaders webbhotell på denna kunden. Kund har rätt att ångra sitt inbetalda belopp i upp till 30 dagar efter att det skett (från dagen då inbetalat belopp syns hos Webbdo (Bank)). Efter detta har kund ej rätt att få återbetalning på sin förskottsbetalning.
§ 3,9.2 När förskottsbetalning är gjord kommer fakturaunderlag att skickas ut vid nästa period (år 2 och senare) då redan inbetalt belopp redan är tillhandahållet sedan tidigare.
§ 4,0 – Webbdo ansvarar ej för att nya beställning av domännamn kommer att registreras inom en viss tidsram efter beställningen. Det kan ta allt från några timmar upp till flera veckor och månader i vissa fall. Detta då det ibland kan vara problem med personnummer, org-nummer eller annat tillfälligt nummer man fått i Sverige som styrker ens identitet.
§ 4.1 Skulle en domän bli upptagen under tiden som Webbdo hanterar en beställning från kund kan Webbdo ej hållas ansvarig för det. En återbetalning görs i dessa fall.
§ 4.2 Om en beställning nekas av vår 3:e parts partner (Loopia) kan Webbdo ej stå som ansvarig för detta. En återbetalning kommer då att göras om en domän av någon anledning (oavsett vilken) ej går att registrera.

§ 4. HOTELLETS ANSVAR.

§ 4.1 Allmänt. Webbdo ansvarar ej för innehåll eller dess riktighet i kunds material som publiceras på webbhotellstjänst. Webbdo kan inte hållas skadeståndsskyldiga för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster. Webbdo ansvarar ej för fel i programvara, vilken distribueras tillsammans med tjänst men ej utvecklats av Webbdo. Webbdo är inte heller skadeståndsskyldiga om intrång görs på Webbdo:s resurser och tillskansar sig tillgång och/eller förstör/förändrar information. Webbdo ansvarar inte heller för förluster eller skador som drabbar suspenderade kunders konton.
§ 4.2 Fri support. Webbdo ger fri support via e-post så länge avtalet gäller för tjänsten. Supporten begränsas till tjänstens funktionalitet om inget annat avtalats skriftligt.
§ 4.3 Driftavbrott. Eventuella avbrott i drift åtgärdas skyndsamt efter felanmälan. Felanmälan skall utförligt beskriva felet tillsammans med tidsangivelser och skall innehålla kundnummer samt telefonnummer kund kan nås på. Kund skall vara medveten om att tidvis kan störningar på Iinternet förekomma som kan leda till svårigheter i åtkomst av tjänster. Planerat underhåll av tjänst skall ej ses som driftavbrott.
§ 4.4 Personuppgifter. Personuppgifter som lämnas till Webbdo kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster som exempelvis domänregistrering. Personuppgifter behandlas som konfidentiella och lämnas ej ut till andra företag för marknadsföringsändamål, viss behandling av personuppgifter kan komma att ske av andra myndigheter, såsom vid kreditupplysning. Notera att personuppgifter kommer att synas i WHOIS information om domänskydd ej köps till för varje toppdomän. Kund erhåller information om kreditupplysning krävs för tjänsten.
§ 4.5 Domänregistrering/-förnyelse. Webbdo kan ej hållas ansvarig för domänregistrering som på grund av externa/interna händelser ej kan slutföras. Webbdo registrerar domänerna enbart efter att betalning har erhållits. En inbetalning kan ta några dagar att bekräfta. Kunden ansvarar själv för att domänen förnyas varje år, vilket sker via Loopia.se om kund ej flyttat eller valt annat ombud. Kontouppgifter för domänen går att få via support@webbdo.se.
§ 4.6 Datasäkerhet. Webbdo kan ej hållas ansvarig för eventuell förlust av data/filer eller e-post på grund av mjuk- eller hårdvarufel, intrång, suspension eller annat fel som gör att kunds filer ej finns tillgänliga. Kund är själv ansvarig att alltid skapa och tillhandahålla egen backup av filer och databaser.
§ 4.7 Om kund önskar kan Webbdo återställa ett konto till ett tidigare datum genom backupper som tagits. Notera att detta endast kan ske kostnadsfritt 1 gång. Om kund kräver återställning mer än 1 gång på 1 år kommer en avgift att debiteras med 399 kr / gång.
§ 4.8 Webbdo kan inte ansvara om backup av något konto inte tagits automatiskt. Det är därför väldigt viktigt att kunden själv med jämna mellanrum tar backupper genom sin kontrollpanel cPanel. Detta framförallt innan kunden gör viktiga uppdateringar som gör att filer ändras på ens kunds konto. Kunden är alltid själv ansvarig för sina filer och backupper.

§ 5. KUNDS ANSVAR.

§ 5.1 Material och handlande. Kund ansvarar för allt handlade Kund utför via tjänsterna. Kund ansvarar således också för allt material som Kund tillhandahåller på webbhotellstjänst. Med material avses såväl text, bild, video och länkar till annan plats på Internet.
§ 5.1 Scripts. Kund har tillgång till användning av scripts, exempelvis utformade i PERL eller PHP. I de fall script innebär onormalt stor belastning på Webbdo:s utrustning eller servrarna som webbdo hyr eller anses som säkerhetsrisk har Webbdo rätt att ta bort detta och därefter meddela Kund.
§ 5.2 Tillstånd Kund är ansvarig för eventuella tillstånd som krävs för att sprida, ta emot eller lagra information.
§ 5.3 Användarnamn och lösenord. Kund är fullt ansvarig för att användarnamn och lösenord förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa eller i övrigt obehörigen komma att utnyttja tjänsten. Vid Registrering av ny kund på webbhotell som Webbdo erbjuder tillge Webbdo ett användarnamn och lösenord om kunden själv inte valt detta. Det är sedan upp till kunden skydda dessa uppgifterna genom att byta/lagra dem säkert så ingen obehörig tar del av dem.
§ 5.4 Andra personer som utnyttjar tjänsten. Kund ansvarar för anställda eller andra personer som getts möjlighet att nyttja tjänsten. Om det kommer till Kunds kännedom att någon av Kunds anställda eller annan bryter mot ingånget avtal, skall Kund omedelbart vidtaga rättelse och informera Webbdo om det inträffade.

§ 6. AVSTÄNGNING AV ABONNEMANG.

§ 6.1 Otillbörligt utnyttjande av abonnemang. Webbdo förbehåller sig rätten till fri prövning av nedanstående regler. Webbdo äger rätt att med omedelbar verkan stänga av webbhotellstjänst och häva avtalet, utan återbetalningsskyldighet av Kunds förutbetalda avgifter om det kan påvisas att Kund nyttjat webbhotellstjänst på otillbörligt sätt. Otillbörligt är följande:
§ 6.1.1 Spridande av information som kan bedömas vara olaglig (exempelvis information som kan ses som barnpornografisk) samt att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk. Detta inkluderar all form av torrent spridning.
§ 6.1.2 Marknadsföring via e-post (s.k. spamming) om mottagaren ej i förväg givit sitt samtycke till detta eller begärt informationen.
§ 6.1.3 Användande av Webbdo:s e-postserver för stora utskick av e-post (exempelvis där samma eller liknande meddelande skickas till fler än en mottagare), utan att separat avtal om detta träffats.
§ 6.1.4 Handlande som medfört att avsevärd olägenhet uppstått för Webbdo, Webbdo:s system, övriga kunder eller Internet och därmed sammankopplade system. Alla försök att underminera eller skada Webbdo:s utrustning är strikt förbjudet.
§ 6.1.5 Då Kund obehörigen försöker komma åt ett konto eller en dataresurs som ej tillhör Kund.
§ 6.1.6 Att uppsåtligen på något sätt skaffa eller försöka få tillgång till en tjänst utan betalning.
§ 6.1.7 Att på något sätt obehörigt åtkomma, förändra, förstöra eller att försöka åtkomma, förändra eller förstöra någon information på Webbdo:s utrustning som ej tillhör Kund.
§ 6.1.8 Att Kund säljer Kunds konto/abonnemang eller delar av det vidare till extern person, organisation eller företag, utan att separat avtal om detta träffats.
§ 6.1.9 Att utebli med betalning. Om så sker suspenderas kontot utan förvarning eller påminnelse inom 30 dagar. Även om kunden köpt andra tjänster av Webbdo och inte betalat för dessa har Webbdo rätt att avsluta/suspendera ett konto fram tills fakturan är betald.
§ 6.2 Användande som drabbat övriga kunder och/eller Webbdo. Webbdo äger rätt att stänga av Kunds webbhotellkonto om Kund använt det på ett sådant sätt att Webbdo:s övriga kunder och/eller Webbdo drabbas på ett negativt sätt, även om kunden inte gjort sig skyldig till brottslig handling eller brott mot villkorsparagrafen om otillbörligt utnyttjande av abonnemang. I fall detta sker, återbetalar Webbdo till kunden eventuellt redan erlagda månadsavgifter för återstående av avtalsperioden. Återbetalning sker dock ej av eventuellt erlagd domänavgift då domännamnet kan utnyttjas av Kund även efter avtalsperiodens slut.
§ 6.3 Skadeståndsansvar vid avtalsavbrott. Kund uppmärksammas på att avtalsbrott kan föranleda skadeståndsansvar vilket medför att Webbdo kan debitera Kund för kostnader vilket uppstått i samband med åtgärder orsakades av Kunds missbruk av tjänsten.
§ 6.4 Kunds rätt att utnyttja tjänst vid avtalets upphörande. Om avtal upphör att gälla upphör också all rätt för Kund att utnyttja tjänsterna. Webbdo har efter skriftlig uppsägning rätt att radera alla data som Kund har på Webbdo:s utrustning (exempelvis hemsida,filer och e-post).

§ 7. REKLAMATION.

Kunden får åberopa fel avseende tjänsterna endast om Kund lämnar Webbdo meddelande om felet (reklamation) inom skälig tid efter det att han märkt eller borde märka felet.

§ 8. FORCE MAJEURE.

Webbdo ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför Webbdo:s kontroll eller som Webbdo inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Befriande omständighet skall vara lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, brand, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restrektioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantör eller annan liknande omständighet.

§ 9. ÄNDRINGAR AV TJÄNST OCH ABONNEMANGSAVGIFT.

Webbdo äger rätt att med omedelbar verkan genomföra ändringar av tjänsten eller avgifterna för tjänsten vilka är direkt hänförliga till en förändring av skatter, statliga pålagor, lagar eller annan liknande omständighet utanför Webbdo:s kontroll vilken direkt påverkar tjänster och/eller dess avgifter. Vid större ändringar av tjänsten som Webbdo anser vara till väsentlig nackdel för Kund, eller vid höjning abonnemangsavgiften, skall Kund underrättas på lämpligt sätt minst trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Kund äger då rätt att säga upp avtalet. Detta gäller ej om Kund förutbetalt en periodavgift för helår. Gällande prishöjning träder ikraft först då Kund förlänger avtalet.

Webbdo kan när som helst lägga till ta bort tjänster som är kopplat till webbhotellet. Detta kan medför att utdaterade versioner av exempelvis PHP, MySQL får nyare versioner. Det är upp till kunden att anpassa sina webbplatser och tjänster så att de följer med i utvecklingen av alla sorters mjukvara och programs om finns. Detta kan också medföra att Webbdo tar bort program som inte längre väljer att uppgraderas av dess utvecklare. Detta görs oftast för att det medför en säkerhetsrisk att ha dessa kvar för webbhotellet.

§ 10. REGISTRERAD ÅTERFÖRSÄLJARE.

Om kund är registrerad återförsäljare hos Webbdo, och har sålt vidare Webbdo:s webbhotelltjänst, är det Kunds ansvar att se till att detta avtal följs av sina kunder och att de är informerade om gällande avtalsvillkor. Kund har ansvar mot Webbdo för sina kunders handlade och får själv ha avtal med sina kunder som innehåller dessa avtalsvillkor. Kund kan vara återförsäljare av vårt webbhotell (http://www.webbdo.se/webbhotell/ samt även återförsäljarkonto som beskrivs på denna sidan http://www.webbdo.se/webbhotell/starta-eget/.

§ 11. GÄLLANDE ABONNEMANGSVILLKOR SAMT ÄNDRINGAR.

Detta villkor gäller tillsvidare. Det åligger Kund att ta del av gällande avtalsvillkor, vilka finns tillgängliga på hemsida och kan erhållas på begäran från Webbdo. Webbdo förbehåller sig rätten att när som helst ändra avtalsvillkoren. Nya avtalsvillkor skall anses accepterade av kund trettio (30) dagar efter att de publicerats på hemsida. Kunden kan när som helst komma tillbaka till denna sida (http://www.webbdo.se/webbhotell/avtal/) för att läsa avtalet igen. Har avtalet plockats bort från denna sidan så kan kunden kontakta Webbdo på e-postadressen support (at) webbdo.se och få detta skickat via e-post eller vanlig brevpost.

§ 12. TVIST.

Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållande skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan ej överenskommelse träffas skall utomstående skiljeman avgöra i ärendet. Avtalet skall tillämpas svensk lag.

Datum: 2009-03-31.
Uppdaterad: 2012-06-20
Uppdaterat: 2013-09-04
Uppdaterat: 2014-03-21

Uppdaterad 2014-12-06
Uppdaterad 2015-04-26
Uppdaterad 2015-06-27
Uppdaterad 2015-12-20